Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12390
Title: Облік, аудит та аналіз в системі управління дебіторською заборгованістю та зобов’язаннями торгівельного підприємства (на прикладі ТОВ «Таврія В»)
Other Titles: Accounting, audit and analysis in the management systemof receivables and liabilities of a trading company (on the example of LTD «Tavria V»)
Authors: Гонгало, О.О.
Citation: Гонгало О. О. Облік, аудит та аналіз в системі управління дебіторською заборгованістю та зобов’язаннями торгівельного підприємства (на прикладі ТОВ «ТАВРІЯ В») : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» за магістерською програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» / О. О. Гонгало; наук. кер. І. Л. Шерер; ОНЕУ. – Одеса, 2020. – 96 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: заборгованість
дебітори
кредитори
зобов’язання класифікація
облік
аудит
аналіз
управління
debt
debtors
creditors
liabilities classification
accounting
audit
analysis
management
факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій
кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Abstract: У роботі розглянуто нормативно-правові особливості облікового забезпечення дебіторської заборгованості та зобов’язань підприємств. Проаналізовано діючу практику обліку та аудиту на ТОВ «Таврія В». Запропоновано напрямки удосконалення організації обліку шляхом доробки облікової політики підприємства; впровадження плану-графіку роботи з дебіторами; вдосконалення аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками шляхом впровадження низки облікових регістрів.
The current practice of accounting and audit at LTD «Tavria V» was analyzed. The directions of improvement of the organization of the account by completion of the accounting policy of the enterprise are offered; introduction of the plan-schedule of work with debtors; improving the analytical accounting of settlements with suppliers and contractors by introducing a number of accounting registers.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12390
Appears in Collections:Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гонгало О.О Кваліфікаційна робота.pdf233,52 kBAdobe PDFView/Open
Гонгало О.О. Реферат.pdf190,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.