Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12408
Title: Теорія та методологія обліку та аудиту формування розрахунків з різними дебіторами на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси»
Other Titles: Theory and methodology of accounting and audit of settlements with debtors by the example of Tepolpostachannya of Odesa city ME
Authors: Шуліка, О.І.
Citation: Шуліка О. І. Теорія та методологія обліку та аудиту формування розрахунків з дебіторами на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси» : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» за магістерською програмою «Облік, аудит і оподаткування підприємницької діяльності» / О. І. Шуліка; наук. кер. О. С. Яцунська; ОНЕУ. – Одеса, 2020. – 88 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: дебіторська заборгованість
облік
аудит
аналіз
receivables
accounting
audit
analysis
факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій
кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Abstract: У роботі розглядаються теоретичні та практичні аспекти обліку, аудиту та аналізу дебіторської заборгованості. Проаналізовано діючу практику обліку та внутрішнього аудиту дебіторської заборгованості на прикладі КП «Теплопостачання міста Одеси». Запропоновано заходи щодо удосконалення організації обліку та аудиту дебіторської заборгованості, надано рекомендації щодо усунення негативних тенденцій, які виявлені у ході аналітичного дослідження.
The paper considers theoretical and practical aspects of accounting, auditing and analysis аccounts receivables. The current practice of accounting and internal audit of receivables is analyzed on the example of Tepolpostachannya of Odesa city ME. Measures to improve the organization of accounting and auditing are proposed аccounts receivables, recommendations for eliminating negative trends, which were identified during the analytical study.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12408
Appears in Collections:Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шуліка О.І. Кваліфікаційна робота.pdf552,62 kBAdobe PDFView/Open
Шуліка О.І. Реферат.pdf763,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.