Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12409
Title: Поточні зобов'язання підприємства в системі обліку, аудиту та аналізу: сучасний стан і перспективи розвитку (на прикладі ТОВ «Цетрейдінг»)
Other Titles: Current liabilities of the enterprise in the system of accounting, audit and analysis: the current state and development prospects (by the example of TSETRADING LLC)
Authors: Юдкіна, А.В.
Citation: Юдкінa A. В. Пoтoчні зoбoв’язaння підприємствa в системі oбліку, aудиту тa aнaлізу: сучaсний стaн і перспективи рoзвитку (нa приклaді ТOВ «Цетрейдінг») : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістр спец. 071 «Облік і оподаткування» за магістерською програмою «Міжнародний облік, аналіз і оподаткування» / A. В. Юдкінa; наук. кер. В. Д. Кубік; ОНЕУ. – Одеса, 2020. – 95 с.
Issue Date: 2020
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: облік
контроль
поточні зобов’язання
кредиторська заборгованість
розрахунки з бюджетом
розрахунки по заробітній платі
accounting
control
current liabilities
accounts payable
budget settlements
salary calculations
факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій
кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Abstract: У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку та контролю розрахунків з поточними зобов’язаннями. Проаналізовано основні показники господарської діяльності підприємства, фінансовий стан підприємства, стан розрахунків з поточними зобов’язаннями, розроблена прогнозна модель стану поточних зобов’язань на підприємстві. Запропоновано удосконалення Наказу про облікову політику підприємства щодо організації розрахунків із поточними зобов’язаннями; впровадження системи субрахунків до рахунку 63; підвищення рівня автоматизації контролю розрахунків із поточними зобов’язаннями ТОВ «Цетрейдінг».
The main indicators of economic activity of the enterprise, the financial condition of the enterprise, the state of settlements with current liabilities are analyzed, the forecast model of the state of current liabilities at the enterprise is developed. It is proposed to improve the Order on the accounting policy of the enterprise for the organization of settlements with current liabilities; introduction of a system of sub-accounts to account 63; increasing the level of automation of control over settlements with current liabilities of Cetrading LLC.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12409
Appears in Collections:Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Юдкіна А.В. Кваліфікаційна робота.pdf276,14 kBAdobe PDFView/Open
Юдкіна А.В. Реферат.pdf716,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.