Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15035
Title: Історія створення та розвитку заводу синтетичного каучуку
Other Titles: Creation and development history of synthetic rubber plant
Authors: Алиев, Р.А.
Alyiev, R.
Citation: Алиев Р. А. Історія створення та розвитку заводу синтетичного каучуку / Р. А. Алиев // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Одеса : ОНЕУ, 2019. – № 1 (264). – С. 186-205.
Issue Date: 2019
Publisher: Одеський національний економічний університет
DOI: DOI: 10.32680/2409-9260-2019-1-264-186-205
Keywords: завод синтетичного каучуку
соціалістичні зобов'язання
виробництво бутадієнстирольного каучуку,
етиловий спирт
хімічна промисловість
технічний прогрес
продуктивність праці
Synthetic Rubber Plant
socialist responsibilities
butadiene-stiral-rubber production
ethyl alcohol
chemical industry
technical progress
labor productivity
Abstract: Стаття присвячена історії створення та запуску заводу синтетичного каучуку з виробництва етилового спирту і штучного каучуку, а також збільшення виробничої потужності, підвищенню продуктивності праці, прийняття і виконання соціалістичних зобов'язань працівників заводу, заходам з підвищення кваліфікації інженерів і технічного персоналу, історії запуску виробництва окремих цехів і установки технічного обладнання. Отримання штучного каучуку, має велике значення для народного господарства, так як обходиться в чотири рази дешевше, ніж виробництво натурального каучуку. Вперше на заводі на основі переробки нафтових газів стали отримувати синтетичний етиловий спирт. В середині 50-х років завод був оснащений найсучаснішим на той час обладнанням, всі виробничі процеси були автоматизовані. У 1955-57-х роках приступили до будівництва другої черги підприємства. Удосконалення виробництва етилену і етилового спирту, розпочатого з 1963-го року, було завершено в 1966-му році. В цьому ж році було введено в експлуатацію виробництво ізопропілового спирту, в 1973-му році – бутилкаучуку, в 1980-1981-х роках – вітрильних латексів. Проаналізовано комплексна механізація і автоматизація основних процесів в хімічній промисловості, обґрунтована реконструкція виробничих процесів, що дозволило підвищити продуктивність праці, поліпшити якість продукту і знизити його собівартість, більш раціонально використовувати існуючу потужність агрегатів, полегшити ручну працю. Обґрунтовано, що хімічна промисловість є ключовим фактором технічного прогресу, поліпшення продуктивності праці і поліпшення добробуту народу. У народному господарстві немає такої області, де практично не застосовувалися б нові досягнення хімії. Хімічним центром Азербайджану залишається місто Сумгаїт, де розміщені заводи синтетичного каучуку, хімії, суперфосфату і домішок.
The article is devoted to the history of the creation and launching of a synthetic rubber plant for the production of ethyl alcohol and artificial rubber, as well as increasing production capacity, increasing labor productivity, accepting and fulfilling socialist obligations of plant workers, upgrading the skills of engineers and technical personnel, launch history of individual workshops and installation of technical equipment. Production of artificial rubber is of great importance for the national economy, as it costs four times less than the production of natural rubber. For the first time, synthetic ethyl alcohol began to be produced at the plant on the basis of oil gas processing. In the mid-50s, the plant was equipped with the most modern equipment at the time, all production processes were automated. In 1955-57-ies started the construction of the second stage of the enterprise. The improvement of ethylene and ethanol production, which began in 1963, was completed in 1966. In the same year, the production of isopropyl alcohol was put into operation, in 1973, butyl rubber, in 1980-1981, nitrile latexes. The complex mechanization and automation of the main processes in the chemical industry were analyzed, the reconstruction of production processes was justified, which made it possible to increase labor productivity, improve product quality and reduce its cost, more efficiently use the existing capacity of the units, and facilitate manual labor. It has been substantiated that the chemical industry is a key factor in technical progress, improving labor productivity and improving the well-being of the people. In the national economy there is no such area where new achievements in chemistry would not be practically applied. The chemical center of Azerbaijan remains the city of Sumgait, where synthetic rubber, chemistry, superphosphate and impurity plants are located.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/15035
Other Identifiers: УДК 94(41/99)
Appears in Collections:№ 1 (264)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
186-205.pdf395,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.