Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2613
Title: Математичні методи факторного економічного аналізу на базі мультиплікативних моделей
Other Titles: Математические методы факторного экономического анализа на базе мультипликативных моделей
Mathematical methods of factor analysis on the basis of multiplicative models
Authors: Янковий, О.Г.
Янковой, А.Г.
Yankovoy, A.
Citation: Янковий О. Г. Математичні методи факторного економічного аналізу на базі мультиплікативних моделей / О. Г. Янковий // Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи: матер. 6-ї міжнар. наук.-практ. конф. 31 березня – 1 квітня 2011 р. – Одеса: ОНУ, 2011. – С. 217-221.
Issue Date: 2011
Publisher: Астропринт
Keywords: індексний аналіз
результативна економічна ознака
абсолютний (відносний) приріст
методи факторного індексного аналізу
диференціальний метод
інтегральний метод
метод логарифмування
индексный анализ
результативный экономический признак
абсолютный (относительный) прирост
методы факторного индексного анализа
дифференциальный метод
интегральный метод
метод логарифмирования
index analysis
resulting economic character
absolute (comparative) growth
methods of factor index analysis differential method
integral method
logarithmic method
Abstract: Досліджено математичні підходи (диференціальний метод, інтегральний метод, метод логарифмування) до розкладання загального приросту результативної ознаки за чинниками при використанні в факторному фінансово-економічному аналізі мультиплікативних моделей.
Исследованы математические подходы (дифференциальный метод, интегральный метод, метод логарифмирования) до разложения общего прироста результативного признака за факторами при использовании в факторном финансово-экономическом анализе мультипликативных моделей.
In the thesis the mathematical approaches (differential method, integral method, logarithmic method) for the decomposition of the total growth the resulting economic character on factors used in the factor financial and economic analysis of multiplicative models were researched.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2613
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльності



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.