Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3417
Title: Методи управління інтелектуальною власністю підприємств: процесний підхід
Other Titles: Методы управления интеллектуальной собственностью предприятий: процессный подход
Methods of intellectual property management companies: the process approach
Authors: Семенова, В.Г.
Семенова, В.Г.
Semenova, V.
Citation: Семенова В. Г. Методи управління інтелектуальною власністю підприємств: процесний підхід / В. Г. Семенова // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Том 20. – № 1. – С. 305-309.
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”
Keywords: інтелектуальна власність
управління
процесний підхід
конкурентоспроможність
якість
ефективність діяльності
интеллектуальная собственность
управление
процессный подход
конкурентоспособность
качество
эффективность деятельности
intellectual property
management
process approach
competitiveness
quality and efficiency
Abstract: Проведено аналіз сучасних методів управління на засадах процесного підходу, до яких відносяться: управління за цілями (Management by Objectives); контролінг (управління за відхиленнями); загальне управління якістю (Total Quality Management); цикл Шухарта – Демінга (PDCA); метод «шість сигм»; реінжиніринг бізнес процесів (Business Process Reengineering); бенчмаркінг. Проаналізовані особливості застосування кожного з методів, їх переваги та недоліки. Обгрунтовано, що для управління процесами формування інтелектуальною власністю доцільне застосування таких методів як управління за цілями, загальне управління якістю; цикл PDCA, реінжиніринг та бенчмаркінг.
Проведен анализ современных методов управления на основе процессного подхода, к которым относятся: управление по целям (Management by Objectives); контроллинг (управление по отклонениям); общее управление качеством (Total Quality Management); цикл Шухарта - Деминга (PDCA); метод «шесть сигм»; реинжиниринг бизнес процессов (Business Process Reengineering); бенчмаркинг. Проанализированы особенности применения каждого из методов, их преимущества и недостатки. Обосновано, что для управления процессами формирования интеллектуальной собственностью целесообразно применение таких методов как управление по целям, общее управление качеством; цикл PDCA, реинжиниринг и бенчмаркинг.
The analysis of modern management techniques on the basis of the process approach, which include: management by objectives (Management by Objectives); Controlling (management deviations); TQM (Total Quality Management); Shuharta cycle - Deming (PDCA); the method of "Six Sigma"; business process reengineering (Business Process Reengineering); benchmarking. Peculiarities of application of each of the methods, their advantages and disadvantages. Proved that the formation processes for managing intellectual property appropriate use of techniques such as management by objectives, total quality management; Cycle PDCA, reengineering and benchmarking.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3417
ISSN: 1993-0259
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства та організації підприємницької діяльностіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.