Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3562
Title: Сутність модернізації в контексті сучасної економічної категорії
Other Titles: Сущность модернизации в контексте современной экономической категории
The essence of modernization in the context of the current economic categories
Authors: Бойко, О.С.
Балджи, М.Д.
Бойко, О.С.
Балджи, М.Д.
Boiko, O.
Baldghi, M.
Citation: Бойко О. С. Сутність модернізації в контексті сучасної економічної категорії / О. С. Бойко, М. Д. Балджи // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, 2015. –№ 11, Ч. 1. – С. 64-67.
Issue Date: 2015
Publisher: Херсонський державний університет
Keywords: конкурентоспроможність
технологічний уклад
модернізація
об’єкти модернізації
види модернізації
конкурентоспособность
технологический уклад
модернизация
объекты модернизации
виды модернизации
competitiveness
technological stages
modernization
objects of modernization
types of modernization
Abstract: В умовах високого рівня конкуренції все більшу значимість набувають питання модернізації підприємств, сучасне визначення якої до сьогодення не є загальноприйнятим. У статті здійснено дослідження необхідності модернізаційних змін в українській економіці, аналіз позицій науковців щодо визначення сутності поняття, сформульоване власне визначення модернізації підприємства як трансформації діючої моделі виробництва. Розглянуті предмет, об’єкти модернізації та відповідні ним види модернізації.
В условиях высокого уровня конкуренции все большую значимость приобретает модернизация предприятий, современное определение которой до сегодняшнего дня не является общепризнанным. В статье проведено исследование необходимости модернизационных изменений в украинской экономике, анализ позиций ученых в отношении определения сущности понятия, сформулировано собственное определение модернизации предприятия как трансформации действующей модели производства. Рассмотрены предмет, объекты модернизации и соответствующие им виды модернизации.
In terms of competition high level the increasing significance is gained by the issue of enterprises modernization, the modern definition of which is not accepted up to present time. The article studied the need of modernization changes in the Ukrainian economy, the analysis of the scientists' positions as to determining the essence of the concept, formulated its own definition of modernization as transformation of the current production model. There were considered the subject, objects of modernization and their relevant modernization types.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3562
Appears in Collections:Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
Кафедра економіки, права та управління бізнесомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.