Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3972
Title: Діагностування стійкості функціонування підприємств малого бізнесу
Other Titles: Диагностирование устойчивости функционирования предприятий малого бизнеса
Diagnosis of functioning stability of enterprises from small scale business
Authors: Дарієнко, О.В.
Дариенко, О.В.
Darienko, O.
Citation: Дарієнко О.В. Діагностування стійкості функціонування підприємств малого бізнесу: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. В. Дарієнко. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2013. – 24 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: малий бізнес
стійкість
функціонування
діагностування
інтегральна оцінка
система індикаторів
методи оцінки
моделі стійкості функціонування підприємства малого бізнесу
малый бизнес
устойчивость
функционирование
диагностирование
интегральная оценка
система индикаторов
методы оценки
модели устойчивости функционирования предприятий малого бизнеса
small business
stability
functioning
diagnosis
integrated evaluation
system of indicators
methods of evaluation
models of functioning stability of small scale business enterprises
Abstract: На основі комплексного дослідження теоретичних основ забезпечення стійкості функціонування підприємств малого бізнесу, методів та моделей діагностування стійкості функціонування малих та середніх підприємств розроблено теоретико-методичні засади і практичні рекомендації щодо обгрунтування вибору дігностування стійкості функціонування підприємств малого бізнесу. Найважливішим результатом, що характеризується новизною й аргументованістю є те, що в роботі надано нове рішення в розробці механізмів управління стійким функціонуванням підприємства на базі системно-праксеологічного підходу, на основі якого було розроблено та реалізовано на практиці методику проведення інтегральної оцінки стійкості функціонування підприємства на базі структуроутворюючих чинників зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища в умовах невизначеності та ідентифікації отриманих результатів щодо класів стійкості функціонування. Це дозволяє діагностувати рівень стійкості функціонування підприємств даного регіону та приймати гнучкі управлінські рішення щодо змін зовнішнього та внутрішнього бізнес-середовища, надавати допомогу в процесі розробки пріоритетних напрямків регіональної політики підтримки та стійкого розвитку малих та середніх підприємств і вдосконалити процес їх стратегічного бізнес-планування щодо підвищення ефективності господарсько-виробничої діяльності. У роботі обгрунтовано концепцію діагностування стійкості функціонування підприємств малого бізнесу шляхом формування системи індикаторів оцінки її рівня; розроблено процедуру інтегральної оцінки стійкості функціонування підприємств малого бізнесу; обґрунтовано й досліджено необхідність використання при цьому таких методів, як: інтегральної та рейтингової оцінки, експертної оцінки, стандартизації та шкалування. Запропоновано авторську класифікацію рівнів стійкості функціонування промислових підприємств відповідно до класів стійкості.
В диссертации исследуются теоретико-методические и научно-практические основы диагностирования устойчивости функционирования малых и средних предприятий. В работе обосновано концепцию диагностирования устойчивости функционирования предприятий малого бизнеса путем формирования системы индикаторов оценки ее уровня; разработано процедуру интегральной оценки устойчивости функционирования предприятий малого бизнеса; обосновано и исследавано необходимость использования при этом таких методов, как: интегральной и рейтинговой оценки, экспертной оценки, стандартизации и шкалирования. Предложено авторскую классификацию уровней устойчивости функционирования промышленных предприятий относительно классов устойчивости. В первом разделе диссертационной работы исследованы теоретические основы обеспечения устойчивости функционирования предприятий малого бизнеса (МБ). Изучена парадигма развития категории „Предпринимательство” с позиции предоставления возможностей создания в национальной економике благоприятной среды для развития малого бизнеса. Проанализирована нормативно-законодательная база, регламентирующая функционирование предприятий МБ, что позволило выявить ее основные изменения относительно стандартов ЕС. Изучен и усовершенствован понятийный аппарат устойчивости функционирования предприятия, дано научное обоснование сущностных характеристик неопределенности как специфической особенности предприятия. Во втором разделе работы выявлены общие черты и существенные отличия в современных методах и методиках оценки устойчивости функционирования предприятия, обоснованы возможности и целесообразность их применения, разработана концепция формирования системы индикаторов оценки устойчивости функционирования предприятий МБ на основе системно-праксеологического подхода и алгоритм измерения данного уровня на базе интегральных индикторов с учетом неопределенности с дальнейшей идентификацией полученных результатов относительно определенного класса устойчивости. В третьем разделе предсталены методические подходы относительно комплексного анализа структурообразующих факторов устойчивости функционирования предприятий МБ, разработаны гибридные модели оценки уровня их внешней, внутренней и общей устойчивости для пищевой промышленности с учетом неопределенности, приведены результаты оценки данного показателя в разрезе малых и средних предприятий пищевой промышленности Одесской области, что позволило идентифицировать их уровень согласно семи классов устойчивости и разработать приоритетные направления повышения внешней и внутренней устойчивости их функционирования.
On the base of complex research of theoretical backgrounds for ensuring of stable functioning of small business, methods and models of diagnosis of sustainability of small and middle enterprises activity are developed theoretic and methodic principles and practical recommends for ground of choice of diagnosis of small scale business functioning stability. The most important result which is characterized by novelty and reasonableness is that in this work is given new decision in developing of management mechanisms for stable activity of company on the base of system and praxeological method, on background of which has been developed and realized on practice method of integral evaluation of sustainability of enterprise on base of structure forming elements of external and internal business environment in conditions of indefiniteness and identification of achieved results due to classes of functioning stability. It allows diagnosing the level of stability of enterprises functioning in particular region and to make flexible administrative decisions about changes of external and internal business environment, to help in process of developing of prior directions of regional policy of stable development of small and middle enterprises support and to improve process of their strategic business planning for increasing of economic production activity. This paper justifies the conception of diagnostic the stability of functioning the small business enterprises with the help of indicators system; it develops the procedure of integral estimation of stability of functioning the small business enterprises; it investigates and grounds the necessity of the using some methods, namely: integral and rating estimation, expert evaluation, standardization and scaling. It also offers the author’s classification of stability levels of industrial enterprises functioning in relation to the classes of stability.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3972
Appears in Collections:АвторефератиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.