Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4364
Title: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі
Other Titles: Устойчивое развитие – XXI века: управление, технологии, модели
Sustainable development – XXI century: management, technology, models
Zrównoważony rozwój – XXI wiek: zarządzanie, technologie, modele
Authors: Балджи, М.Д.
Балджи, М.Д.
Baldghi, M.
Citation: Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі: колективна монографія / М. Ф. Аверкина, Н. М. Андрєєва, М. Д. Балджи, О. О. Веклич та ін. / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН Укра¬їни»; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук.ред. проф. Хлобистова Є. В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2014. – 540 с.
Issue Date: 2014
Publisher: видавець Чабаненко Ю. А.
Abstract: Сталий розвиток традиційно розглядається в системі балансу екологічних, соціальних та економічних пріоритетів суспільства та життєдіяльності. Однак сьогодення ставить перед Україною принципові нові виклики і загрози, на фоні яких навіть мова про сталий розвиток нібито не йде. Проте, нині важливо усвідомити, що саме будемо розуміти під сталістю розвитку, і яким саме чином суспільство реагуватиме на зміну політичної, економічної та соціальної ситуації в країні, а саме: вимуше¬них міграцій, військової загрози, руйнації промислових і цивільних обкатів, інфраструктури, систем життєзабезпечення.
Устойчивое развитие традиционно рассматривается в системе баланса экологических, социальных и экономических приоритетов общества и жизнедеятельности. Однако сегодняшний день ставит перед Украиной принципиальные новые вызовы и угрозы, на фоне которых даже речь об устойчивом развитии якобы не идет. Однако, сейчас важно осознать, что именно будем понимать под устойчивостью развития, и каким именно образом общество будет реагировать на изменение политической, экономической и социальной ситуации в стране, а именно: вынужденных миграций, военной угрозы, разрушения промышленных и гражданских обкатов, инфраструктуры, систем жизнеобеспечения.
Sustainable development is traditionally seen in the system balance environmental, social and economic priorities of society and life. However, today Ukraine poses fundamental new challenges and threats, against which even talking about sustainable development allegedly. However, it is important to understand what we meant by sustainability, and how the society will react to the change in the political, economic and social situation in the country, namely, forced migration, military threats, destruction of industrial and civil abctv, infrastructure, life support systems.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4364
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.