Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5524
Title: Розвиток концепції синергізму в економіці кластерних промислових систем
Other Titles: Развитие концепции синергизма в экономике кластерных промышленных систем
The development of synergism conception in the economy of cluster industrial system
Authors: Коваленко, С.І.
Коваленко, С.И.
Kovalenko, S.
Keywords: синергія
синергетичний ефект
самоорганізація
інтеграція
кластерна промислова система
інновації
конкурентоспроможність
трансакційні витрати
синергия
синергетический эффект
самоорганизация
интеграция
кластерная промышленная система
инновации
конкурентоспособность
трансакционные издержки
synergy
synergetic effect
self-organization
integration
cluster industrial system
innovations
competitiveness
transaction expenses
Issue Date: 2016
Citation: Розвиток концепції синергізму в економіці кластерних промислових систем / С. І. Коваленко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 60 (1). – С. 55-65.– ISSN 2313-4569.
Abstract: У статті запропоновано авторський підхід до розвитку концепції синергетичного ефекту кластерних промислових систем на основі чотирьох видів синергізму: ефекту перетікання інновацій в кластері; ефекту збільшення грошового потоку за рахунок додавання грошових потоків компаній, що входять в кластер; ефекту спільного використання інфраструктурних об’єктів; ефекту зниження трансакційних витрат. Зроблено висновок про нову, постмодерністську реальність, яка полягає в поєднанні постіндустріального виробництва з мережевою будовою економічного простору, що передбачає трансплантацію економічних інститутів за допомогою самоорганізації гібридних мережевих кластерів, які генерують синергію розвитку.
В статье предложен авторский подход к развитию концепции синергетического эффекта кластерных промышленных систем на основе четырех видов синергизма: эффекта перетекания инноваций в кластере; эффекта приращения денежного потока за счет сложения денежных потоков компаний, входящих в кластер; эффекта совместного использования инфраструктурных объектов; эффекта снижения трансакционных издержек. Сделан вывод о новой, постмодернистской реальности заключающейся в сочетании постиндустриального производства с сетевым строением экономического пространства, предполагающим трансплантацию экономических институтов посредством самоорганизации гибридных сетевых кластеров, генерирующих синергию развития.
The article proposes the author’s approach to synergetic effect conception development for cluster industrial systems based on four types of synergism: effect of innovations transfer within a cluster; effect of increase in financial flow due to summation of financial flows of companies forming the cluster; effect of common usage of infrastructural objects; effect of decrease in transactions expenses. Conclusion is drawn about a new postmodern reality lying in combination of post-industrial manufacturing with network structure of economic area, supposing a transplantation of economic institutions by means of self-organization of hybrid network clusters, generating development synergy.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5524
ISSN: 2313-4569
Appears in Collections:Вісник соціально-економічних дослідженьThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.