Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6380
Title: Статистичне дослідження ринку праці в Україні
Other Titles: Статистическое исследование рынка труда в Украине
Statistical research of the labor market in Ukraine
Authors: Михайлова, Т.В.
Issue Date: 2016
Keywords: ринок праці
зайнятість
безробіття
рынок труда
занятость
безработица
labor market
employment
unemployment
Abstract: Метою дослідження є висвітлення теоретичних аспектів стану та функцій ринку праці, а також кількісна характеристика явищ і процесів, які відбуваються на ринку праці України та тенденцій його розвитку; розкриття передумов формування економічної активності населення, зайнятості та безробіття; характеристика формування та якості використання трудового потенціалу країни; аналіз рівня та динаміки оплати праці та вартості робочої сили як показників ринку праці в системі регіонального людського розвитку.
Целью исследования является освещение теоретических аспектов состояния и функций рынка труда, а также количественная характеристика явлений и процессов, которые происходят на рынке труда Украины и тенденций его развития; раскрытия предпосылок формирования экономической активности населения, занятости и безработицы; характеристика формирования и качества использования трудового потенциала страны; анализ уровня и динамики оплаты труда и стоимости рабочей силы как показателей рынка труда в системе регионального человеческого развития.
The purpose of the study is to highlight the theoretical aspects of the state and functions of the labor market, as well as the quantitative description of the phenomena and processes occurring in the labor market of Ukraine and its development trends; Disclosure of prerequisites for the formation of economic activity of the population, employment and unemployment; Characterization of formation and quality of use of labor potential of the country; Analysis of the level and dynamics of labor remuneration and labor cost as indicators of the labor market in the system of regional human development.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6380
Appears in Collections:Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Статистичне дослідження ринку праці в Україні.pdf225,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.