Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6765
Title: Ефективність функціонування підприємств міського електротранспорту в контексті оновлення та модернізації технічної бази
Other Titles: Эффективность функционирования предприятий городского электротранспорта в контексте обновления и модернизации технической базы
The efficiency of functioning municipal electric transport enterprises in the context of technical basis updates and modernizations
Authors: Доброва, Н.В.
Осипова, М.М.
Сментина, Н.В.
Доброва, Н.В.
Осипова, М.М.
Сментина, Н.В.
Dobrova, N.
Osypova, M.
Smentyna, N.
Citation: Доброва Н. В. Ефективність функціонування підприємств міського електротранспорту в контексті оновлення та модернізації технічної бази / Н. В. Доброва, М. М. Осипова, Н. В. Сментина // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2017. – Вип. 2(50). – С. 180-186.
Issue Date: 2017
Publisher: УжНУ
Keywords: електротранспорт
рухомий склад
технічний потенціал
модернізація
ефективність
электротранспорт
подвижной состав
технический потенциал
модернизация
эффективность
electric transport
rolling stock
technical potential
modernization
efficiency
стаття
Abstract: У статті оцінюються можливості підвищення ефективності господарської діяльності підприємств міського електротранспорту через визначення розміру економічного ефекту від інноваційного оновлення основних засобів. Вказані чинники, що обумовлюють низьку якість послуг підприємств міського електротранспорту. У числі основних відзначено: незадовільний технічний стан рухомого складу підприємств електротранспорту, його вікова структура та інші параметри, які значно знижують якість послуг пасажирського транспорту, підвищують рівень аварій і значно збільшують обсяг витрат міських електротранспортних підприємств. Наведено вектори відродження технічного потенціалу електротранспорту підприємств міста. Зосереджено увагу на доцільності інноваційного оновлення та модернізації технічної бази електротранспорту підприємств міста, що підвищить привабливість міського електротранспорту, поліпшить якість пасажирських перевезень, дозволить здійснювати перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, забезпечить місто комфортним і доступним транспортом, а також поліпшить ряд економічних показників господарської діяльності комунального підприємства (наприклад, збільшить обсяг пасажирських перевезень, знизить витрати на технічне обслуговування, витрати електроенергії і т.д.). Визначені переваги інноваційного оновлення рухомого складу тролейбусів на прикладі одного з передових електротранспорту підприємств півдня країни. Проаналізовано фактори, що впливають на розмір економічного ефекту від оновлення та модернізації вагонного парку підприємства. Розглянуто джерела фінансування запропонованих заходів щодо модернізації та оновленню технічної бази електротранспорту підприємств міста. У той же час відмічено, що підвищення ефективності діючих підприємств міського електротранспорту слід розглядати всебічно, як поєднання технічних і економічних рішень. Таким чином, поряд з інноваційним розвитком необхідно враховувати фактори поліпшення тарифної політики, механізми оплати пасажирських перевезень, субсидії з місцевого бюджету, перегляд привілейованих категорій населення та ін., Що вимагає додаткових досліджень з цих питань.
В статье оцениваются возможности повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятий городского электротранспорта через определение размера экономического эффекта от инновационного обновления основных средств. Указанны факторы, обусловливающие низкое качество услуг предприятий городского электротранспорта. В числе основных отмечено: неудовлетворительное техническое состояние подвижного состава предприятий электротранспорта, его возрастная структура и другие параметры, которые значительно снижают качество услуг пассажирского транспорта, повышают уровень аварий и значительно увеличивают объем расходов городских электротранспортных предприятий. Приведены векторы возрождения технического потенциала электротранспортных предприятий города. Сосредоточено внимание на целесообразности инновационного обновления и модернизации технической базы электротранспортных предприятий города, что повысит привлекательность городского электротранспорта, улучшит качество пассажирских перевозок, позволит осуществлять перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, обеспечит город комфортным и доступным транспортом, а также улучшит ряд экономических показателей хозяйственной деятельности коммунального предприятия (например, увеличит объем пассажирских перевозок, снизит затраты на техническое обслуживание, расходы электроэнергии и т.д.). Определенны преимущества инновационного обновления подвижного состава троллейбусов на примере одного из передовых электротранспортных предприятий юга страны. Проанализированы факторы, влияющие на размер экономического эффекта от обновления и модернизации вагонного парка предприятия. Рассмотрены источники финансирования предлагаемых мер по модернизации и обновлению технической базы электротранспортных предприятий города. В то же время отмечено, что повышение эффективности действующих предприятий городского электротранспорта следует рассматривать всесторонне, как сочетание технических и экономических решений. Таким образом, наряду с инновационным развитием необходимо учитывать факторы улучшения тарифной политики, механизмы оплаты пассажирских перевозок, субсидии из местного бюджета, пересмотр привилегированных категорий населения и др., что требует дополнительных исследований по этим вопросам.
The article evaluates the possibilities of increasing the efficiency of economic activity of municipal electric transport enterprises by determining the size of the economic effect from updating their fixed assets. The factors determine the low qualities of services of municipal electric transport enterprises are indicated. Among the major there are unsatisfactory technical condition of rolling stock of electric transport enterprises, its age structure and other parameters which significantly reduce quality of passenger transport services, increase level of accidents and significantly increase volume of expenditures of municipal electric transport enterprises. The basic vectors of reproduction a technical capacity of urban electric transport enterprises are presented. Attention is focused on actual issues of innovative renewal of electric transport rolling stock and its modernization. These will increase the attractiveness of urban electric transport, will improve the quality of passenger transpirations, will allow to transport passengers with disabilities, will provide the city with comfortable and affordable transport, and also will improve a number of economic indicators of the economic activity of the utility (for example, increase the volume of passenger traffic, reduce maintenance costs, electricity costs, etc.). The advantages of innovative renewal of the rolling stock of trolleybuses are determined on the example of one of the leading electric transport enterprises of the south of the country. The factors influencing the size of economic effect from updating and modernization of an enterprise car fleet are analyzed. Sources of financing of the proposed measures for the modernization and updating of the technical base of electric transport enterprises of the city are considered. At the same time, it was noted that improving the effectiveness of functioning municipal electric transport enterprises should be considered comprehensively, as a combination of technical and economic decisions. So, along with innovative development it is necessary to consider factors of improvement of tariff policy, payment mechanisms for passenger transportation, subsidies from the local budget, revision of privileged categories of population al., which requires additional studies on these issues.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6765
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.