Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6929
Title: Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації
Other Titles: Стратегическое планирование устойчивого развития территориальных социально-экономических систем в условиях децентрализации
Strategic planning local socio-economic systems sustainable development in conditions of decentralization
Authors: Звєряков, М.І.
Ковальов, А.І.
Сментина, Н.В.
Зверяков, М.И.
Ковалев, А.И.
Сментына, Н.В.
Zveryakov, M.
Kovalev, A.
Smentyna, N.
Keywords: стратегічне планування
збалансований розвиток
територіальна система
управління
стратегическое планирование
сбалансированное развитие
территориальная система
управление
strategic planning
sustainable development
territorial system
management
монографія
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації: монографія / М. І. Звєряков, А. І.Ковальов, Н. В. Сментина. – Одеса: ОНЕУ, 2017. – 175 с.
Abstract: У монографії теоретично обґрунтовані та розроблені рекомендації щодо планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації. Основна увага зосереджена на можливостях місцевої економіки забезпечити збалансований розвиток; визначити інструменти, що допомагають збільшити кількість суб’єктів господарювання, підвищити інноваційність економіки, планувати розвиток територіальних систем із врахуванням стратегічних інтересів, визначених із залученням усіх зацікавлених сторін.
В монографии теоретически обоснованы и разработаны рекомендации по планированию устойчивого развития территориальных социально-экономических систем в условиях децентрализации. Основное внимание сосредоточено на возможностях местной экономики обеспечить сбалансированное развитие; определить инструменты, помогающие увеличить количество субъектов хозяйствования, повысить инновационность экономики, планировать развитие территориальных систем с учетом стратегических интересов, определенных с привлечением всех заинтересованных сторон.
The monograph deals with recommendations for planning sustainable development of territorial socio-economic systems in the conditions of decentralization. The authors focus an ability of local economy to ensure sustainable development to identify tools that help increase the number of business entities as well as increase the innovation of the economy, and plan the development of territorial systems, taking into account strategic interests identified with the involvement of all stakeholders.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6929
Appears in Collections:Кафедра економіки, права та управління бізнесом
Кафедра загальної економічної теорії і економічної політикиThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.