Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7462
Title: Особливості обліку та контролю операцій у сфері роздрібної торгівлі: методологічні основи та діюча практика ( на прикладі ТОВ «LC WAIKIKI»)
Other Titles: Особенности учета и контроля операций в сфере розничной торговли: методологические основы и действующая практика ( на примере ООО «LC WAIKIKI»)
Peculiarities of accounting and control of operations in retail trade: methodological bases and current practice (for example LC «WAIKIKI» LLC»
Authors: Комаров, І.І.
Keywords: роздрібна торгівля
товарні запаси
грошові кошти
облік
внутрішній контроль
аналіз
організація обліку
методологія контролю
розничная торговля
товарные запасы
денежные средства
учет
внутренний контроль
анализ
организация учета
методология контроля
retail trade
inventory
cash
accounting
internal control
analysis
accounting organization
control methodology
Issue Date: 2018
Abstract: Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – господарські процеси, пов’язані з веденням обліку, аналізом та контролем на досліджуваному підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI». У роботі розглядаються теоретичні аспекти особливостей обліку операцій у сфері роздрібної торгівлі, стану організації обліку, аналізу та контролю роздрібної торгівлі, виявлення недоліків та розробка пропозицій щодо поліпшення обліково-аналітичного, контрольних процесів на підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI» Проаналізовано загальноекономічну характеристику підприємства ТОВ «LC WAIKIKI», документальне оформлення та систему бухгалтерського обліку операцій, пріоритетні напрямки удосконалення обліку, методику контролю операцій у сфері роздрібної торгівлі, стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком товарів на ТОВ «LC WAIKIKI Запропоновано основні напрямки вдосконалення системи аналітичного та синтетичного обліку в ТОВ «LC WAIKIKI», удосконалення контролю операцій у сфері роздрібнох торгівлі, автоматизації руху товарів, підвищення ефективності діяльності та економічного стану на підприємстві ТОВ «LC WAIKIKI».
Квалификационная работа магистра состоит из трех разделов. Объект исследования – хозяйственные процессы, связанные с ведением учета, анализом и контролем на исследуемом предприятии ООО «LC WAIKIKI». В работе рассматриваются теоретические аспекты особенностей учета операций в сфере розничной торговли, состояния организации учета, анализа и контроля розничной торговли, выявление недостатков и разработка предложений по улучшению учетно-аналитического, контрольных процессов на предприятии ООО «LC WAIKIKI» Проанализированы общеэкономическую характеристику предприятия ООО «LC WAIKIKI», документальное оформление и систему бухгалтерского учета операций, приоритетные направления совершенствования учета, методику контроля операций в сфере розничной торговли, состояние внутреннего контроля за формированием и учетом товаров на ООО «LC WAIKIKI Предложены основные направления совершенствования системы аналитического и синтетического учета в ООО «LC WAIKIKI», совершенствование контроля операций в сфере розничных торговли, автоматизации движения товаров, повышение эффективности деятельности и экономического состояния на предприятии ООО «LC WAIKIKI».
Thesis consists of three chapters. Object of study the research is the economic processes associated with the accounting, analysis and control of the investigated enterprise of LLC LC WAIKIKI. Diploma thesis deals with theoretical aspects of the accounting of operations in the sphere of retail trade, the state of organization of accounting, analysis and control of retail trade, detection of shortcomings and the development of proposals for the improvement of accounting-analytical, control processes at LLC LC WAIKIKI are considered in the paper. Analyzed general economic characteristic of LLC LC WAIKIKI LLC, documentary and accounting system of operations, priority directions of accounting improvement, methods of control of operations in the sphere of retail trade, the state of internal control over the formation and accounting of goods at LLC LC WAIKIKI. Offered the main directions of perfection of the system of analytical and synthetic accounting in LLC "LC WAIKIKI", improvement of control of operations in the field of retail trade, automation of movement of goods, increase of efficiency of activity and economic condition at the enterprise of LLC "LC WAIKIKI".
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7462
Appears in Collections:Учётно-экономический факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота.pdf401,81 kBAdobe PDFView/Open
Реферат.pdf477,29 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.