Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7478
Title: Виробничі запаси – порядок відображення в обліку та звітності підприємства: національний та міжнародний досвід (на прикладі ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів»)
Other Titles: Производственные запасы – порядок отражения в учете и отчетности предприятия: национальный и международный опыт (на примере ПАО «Одесский завод радиально-сверлильных станков»)
Production Reserves - the order of reflection in the accounting and reporting of the enterprise: national and international experience (for example, PJSC" Odessa Plant of Radial Drilling Machines ")
Authors: Пашковська, А.Ю.
Keywords: виробничі запаси
матеріальні ресурси
методи оцінки
облік
аналіз
аудит
економіко-математичне моделювання
производственные запасы
материальные ресурсы
методы оценки
учет
анализ
аудит
экономико-математическое моделирование
production stocks
material resources
methods of evaluation
accounting
analysis
audit
economic-mathematical modeling
Issue Date: 2018
Abstract: Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є процес організації обліку, аудиту та аналізу використання виробничих запасів у сучасних умовах господарювання. У роботі розглядаються теоретичні аспекти обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів; система обліку, аналізу та аудиту на ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів». Проаналізовано економічну сутність виробничих запасів та їх класифікацію, нормативно-правові акти, що регулюють облік та аудит виробничих запасів, діючу систему обліку, аналізу та аудиту на ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів». Запропоновано основні напрями удосконалення документального оформлення обліку; підвищення оперативності інформаційного забезпечення управління виробничими запасами підприємства; обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва; удосконалення системи аналітичного обліку виробничих запасів на ПАТ «Одеський завод радіально свердлильних верстатів», удосконалення системи аудиту, шляхом залучення до проведення контрольних заходів зовнішніх експертів, розробляти внутрішньо-фірмові методики аудиту робочої документації у вигляді внутрішньо-фірмових стандартів. Для оптимізації використання виробничих запасів використовувати методи економіко-математичного моделювання.
Квалификационная работа магистра состоит из трех разделов. Объектом исследования является процесс организации учета, аудита и анализа использования производственных запасов в современных условиях хозяйствования. В работе рассматриваются теоретические аспекты учета, анализа и аудита производственных запасов; система учета, анализа и аудита на ПАО «Одесский завод радиально-сверлильных станков». Проанализирована экономическая сущность производственных запасов и их классификация, нормативно-правовые акты, регулирующие учет и аудит производственных запасов, действующую систему учета, анализа и аудита на ПАО «Одесский завод радиально-сверлильных станков». Предложены основные направления совершенствования документального оформления учета; повышение оперативности информационного обеспечения управления производственными запасами предприятия; обоснования системы учета материальных затрат на освоение новой техники и технологии производства; совершенствование системы аналитического учета производственных запасов на ОАО «Одесский завод радиально сверлильных станков», совершенствование системы аудита, путем привлечения к проведению контрольных мероприятий внешних экспертов, разрабатывать внутрифирменные методики аудита рабочей документации в виде внутренне-фирменных стандартов. Для оптимизации использования производственных запасов использовать методы экономико-математического моделирования.
Master's qualification work consists of three sections. The object of the study is the process of organizing accounting, auditing and analysis of the use of inventories in modern economic conditions. The theoretical aspects of accounting, analysis and audit of inventories are considered in the paper; system of accounting, analysis and audit at PJSC "Odessa Plant of Radial Drilling Machines". The economic essence of production inventories and their classification, normative legal acts regulating the accounting and auditing of inventories, the operating system of accounting, analysis and audit at PJSC "Odessa Plant of Radial Drilling Machines" are analyzed. The main directions of improvement of documentary registration of accounting are offered; substantiation of the accounting system of material costs for the development of new technology and production technology; Improvement of the system of analytical accounting of industrial stocks at PJSC "Odessa Plant of Radial Drilling Machines", improvement of the audit system by attracting external experts to the control measures, develop internal-brand methods of audit of working documentation in the form of internal-brand standards. To optimize the use of production resources, use the methods of economical and mathematical modeling.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7478
Appears in Collections:Обліково-економічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота.pdf254,16 kBAdobe PDFView/Open
Реферат.pdf473,13 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.