Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7798
Название: Облік та контроль використання товарних запасів: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі ТОВ «Малярний Двір Україна» підрозділ в місті Одеса)
Другие названия: Accounting and control over the use of inventories: the current state and development prospects (for example, LLC «Malayarny Dvir Ukraine» subdivision in Odessa)
Авторы: Шпаченко, К.В.
Ключевые слова: облік
контроль
аналіз
товарні запаси
цінові знижки
accounting
control
analysis
inventories
price discounts
Дата публикации: 2018
Краткий осмотр (реферат): У роботі розглядається економічна сутність, класифікація та основні завдання обліку товарних запасів, дискусійні питання з обліку товарних запасів; досліджено міжнародний досвід обліку запасів та розкрито особливості організації обліку товарних запасів на ТОВ «Малярний Двір Україна» підрозділ в місті Одеса)»; відображено методику перевірки товарних запасів та побудовано економіко-математичну модель ефективності їхнього використання; сформовано комплекс рекомендацій щодо вдосконалення діючої системи обліку та внутрішнього контролю товарних запасів на досліджуваному підприємстві. Запропоновано: бухгалтерській службі ТОВ «Малярний Двір Україна» підрозділ в місті Одеса)» виправити помилково віднесений у січні 2017 року до товарів (субрахунок 281 «Товари на складі») фарбувальний пістолет серії LVLP (PRO) AXV-S, ринковою вартістю в розмірі 7800 грн Вартість фарбувального пістолету повинна була відноситись до основних засобів та відображатися на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». На момент виявлення помилки, фарбувальний пістолет ще не було передано до експлуатації, він знаходився на складі підприємства. Виходячи з цього, знайдена помилка та її виправлення не впливає на нерозподілений прибуток, оскільки об’єкт не введено в експлуатацію та на нього не нараховується амортизація. Проте помилка призвела до недостовірності даних статей балансу за оборотними та необоротними активами. Для виправлення помилки необхідно відкоригувати суму вартості фарбувального пістолету, помилково віднесену на субрахунок 281, методом «червоне сторно» (Дт 281 Кт 631 – 6500 грн та Дт 641 / ПДВ Кт 631 − 1300 грн), та зробити проведення (Дт 152 Кт 631 – 6500 грн, Дт 641 / ПДВ Кт 631 −1300 грн й Дт 10 Кт 152 на суму 6500 грн); для формування обміркованої та коректної системи знижок на ціни реалізації на досліджуваному торговельному підприємстві слід використовувати не тільки інтуїцію менеджерів з продажу та дані підприємств-конкурентів, а й більш широко використовувати дані аналізу оборотності конкретних видів товарів, та рівня їх рентабельності, зміни питомої їх ваги в обсягах реалізації відповідних груп товарів.
The article deals with the economic essence, classification and main tasks of the inventory accounting, discussion questions on inventory accounting; there are investigated International experience of stock accounting and the peculiarities of inventory accounting organization have been investigated at the "Malyarny Dvir Ukraine" LLC subdivision in the city of Odessa) "; the methodology of inventory checking is presented and an economic-mathematical model of the efficiency of their use is constructed; a set of recommendations for improving the current system of accounting and internal control of inventories at the investigated enterprise has been formed. It was offered: to the accounting department of LLC "Malayarny Dvir Ukraine" subdivision in Odessa) to take up inadvertently recorded to goods in January 2017 (sub-account 281" Goods in stock ") a paint pistol series LVLP (PRO) AXV-S, with a market value of 7800 hryvnas, The cost of a paint spray gun should have been referred to fixed assets and reflected in sub-account 152 "Acquisition (fabrication) of fixed assets". At the time of detecting the mistake, the paint gun had not yet been put into operation, it was in the warehouse of the company.. Based on this, the mistake found and its correction does not influence the retained earnings, as the object is not put into operation and no depreciation is charged. However, the mistake led to the unreliability of these balance sheet items for negotiable and non-negotiable assets. In order to correct the mistake, it is necessary to adjust the amount of the cost of the paint gun, incorrectly referred to sub-account 281, by the method of "red reverse" ((Dt 281 Кt 631 – 6500 грн та Dt 641 / GDP Кt 631 − 1300 hrn), and carry out (Dт 152 Кt 631 – 6500 hrn, Dt 641 / GDP Кt 631 −1300 hrn and Dt 10 Кt 152 - 6500 hrn); for the formation of a reasonable and correct system of discounts on sales pricesat theinvestigated trading enterprise, it is necessary not only to use the intuition of sales managers andcompetitors' data, but also more widely use the data of the analysis of turnover of specific types ofgoods, and their level of profitability, changes in their specific weight in the volumes of implementationof therespective productgroups.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7798
Располагается в коллекциях:Центр вечерней формы обучения

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Кваліфікаційна робота.pdf552,85 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Реферат.pdf207,05 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Этот ресурс защищен исходным авторским правомВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.