Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9298
Title: Дослідження аналітичних показників у практиці роботи відділів з персоналу
Other Titles: The study of analytical indicators in the practice of the work of the personnel departments
Authors: Тринчук, О.Б.
Trynchuk, O.
Citation: Дослідження аналітичних показників у практиці роботи відділів з персоналу / О. Б Тринчук // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – Вип. 67 (3). – С. 199–207. – ISSN 2313-4569.
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний економічний університет
Keywords: HR-практика
HR-аналітика
HR-метрики
HR-процеси
результативність
ефективність
витрати на персонал
плинність персоналу
HR-practice
HR-analytics
HR-metrics
HR-processes
performance
efficiency
staff costs
staff turnover
стаття
Abstract: У статті обґрунтовано впровадження у HR-практику сучасних показників ефективності роботи підрозділів по роботі з персоналом, проаналізовано яким чином вони впливають на результативність діяльності підприємства в цілому. Переосмислено та уточнено місце і роль HR-аналітики в управлінні персоналом на сучасному підприємстві. Стаття узагальнює дослідження по застосуванню HR-показників, уточнює, як вони дозволяють відслідковувати та оцінювати продуктивність роботи відділів з персоналу на різних рівнях і, зрештою, прогнозувати та оцінювати результати їх роботи. Цей сучасний інструмент в роботі HR-підрозділів наразі використовується в провідних міжнародних компаніях і дає дуже позитивні результати, однак нажаль дуже мало застосовується в практиці українського бізнесу. Систематизовано та описано основні HR-показники, обґрунтовано їх активне впровадження в практику, що дозволить здійснювати виконавчий нагляд за HR-процесами та підвищити їх ефективність і керованість. Впровадження регулярної звітності по HR-метриках є ефективним інструментом для управління будь-яким відділом по роботі з персоналом, за умови, що обрані метрики повинні бути тісно пов’язаніз галуззю, бізнесом і стратегією конкретного підприємства. У статті також проаналізовано проблеми застосування в практикці сучасних вітчизняних підприємств HR-метрик. Різноманітність функцій і завдань підрозділів по роботі з персоналом, відсутність практики накопичення первинних даних, які адаптовані до напрямку галузі підприємства, дуже ускладнюють метричний аналіз результативності HR-діяльності в цілому. Саме тому виникає необхідність опису і систематизації показників HR-діяльності з метою полегшення їх інтеграції в роботу сучасного HR-відділу.
The article substantiates an implementation into HR-practice of modern efficiency indicators of human resources departments work, and analyzes how they affect at enterprise performance as a whole. The HR-analytics place and role in personnel management at the modern enterprise are reconsidered and clarified. The article summarizes the studies of HR-indicators using, clarifies how they allow to monitor and evaluate of the personnel departments productivity at different levels and, ultimately, to predict and evaluate of their work results. This modern tool in the work of HR-departments is already used in leading international companies and gives a very positive results, but he is very little used in Ukrainian business practice. The main HR-indicators are systematizes and describes and their active implementation in practice is justified, which will allow an executive oversight of HR-processes and improve their efficiency and manageability. The regular reporting on HR-metrics implementation is an effective tool for any HR-department managing, given that the selected metrics should be closely connected with the industry, business and strategy of a particular enterprise. The article also analyzes the HR-metrics implementation difficulties in modern national enterprises practice. In general, the functions variety and the human resources departments tasks, the lack of primary data accumulation practices, which adapted to the enterprise’s industry sector direction, it very difficult the metric analysis of HR-activities effectiveness. That is why there is a need to describe and systematize the HR-activity indicators in order to facilitate their integration into the modern HR-department work.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9298
ISSN: 2313-4569
Appears in Collections:Випуск 3, № 67
Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дослідження аналітичних показників у практиці.pdf429,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.