Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9372
Title: Якість студоцентрованого навчання фахівців з туризму
Other Titles: The quality of student-centered training of tourism specialists
Authors: Семенов, В.Ф.
Нєчева, Н.В.
Semenov, V.
Niecheva, N.
Keywords: якість вищої освіти
студоцентроване навчання
фахівці з туризму
quality of higher education
student-centered learning
tourism specialists
Issue Date: 2019
Citation: Семенов В. Ф. Якість студоцентрованого навчання фахівців з туризму / В. Ф. Семенов, Н. В. Нєчева / Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Одеса 31 січня – 1 лютого 2019 р.). – Одеса, 2019. – С. 34-35.
Abstract: Забезпечувати процес підвищення якості вищої освіти є головною метою реформування сфери вищої освіти. У цьому напрямі як складову системи перетворень закладів вищої освіти (ЗВО) сьогодні розглядається студентоцентричне навчання. І справді, студентоцентризм як винятково значима особливість сучасного викладання у ЗВО означає положення за якого у центрі уваги навчального закладу повинно бути поставлено студента, його розвиток особистості, удосконалення його досягнень і розширення здібностей. Студент має стати об’єктом навчання, активним учасником освітнього процесу. Молода людина повинна вміти сприймати зміни, які відбуваються у світі, і життя, яке вирує у постійно перетворюваному середовищі. Потребує таких саме змін і освіта, і особливо – навчальний процес ЗВО. Такі основні постулати студентоцентризму.
Ensuring the process of improving the quality of higher education is the main goal of reforming the sphere of higher education. In this direction, as a component of the system of transformation of higher education institutions (HEI) today is considered student-centered learning. Indeed, student centrism as an extremely important feature of modern teaching in the educational institution means a situation in which the focus of the institution should be put on the student, his personal development, improvement of his achievements and expanding abilities. The student must become an object of learning, an active participant in the educational process. Young people should be able to perceive the changes that occur in the world, and the life that rages constantly in peretvoryvsja environment. Education requires the same changes, and especially – the educational process of ZVO. These are the main postulates of student centrism.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9372
Appears in Collections:Кафедра туристического и гостинично-ресторанного бизнесаThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.