Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9467
Title: Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів з від’ємним зносом
Other Titles: Determination the useful life of intangible assets with a negative depreciation
Authors: Поздняков, Ю.В.
Садовенко, Ю.П.
Pozdnyakov, Y.
Sadovenko, Y.
Keywords: незалежна оцінка вартості
бухгалтерський облік
ринкова вартість
нематеріальні активи
товарний знак
торгова марка
гудвіл
нормативні бази бухгалтерського обліку і оцінки
методичні підходи
грошові потоки витрат
independent valuation/appraising
accounting
market value
intangible assets
trademark
brand name
goodwill
accounting and independent valuation normative bases
methodical approaches
expenses cash flows
Issue Date: 2018
Publisher: Одеський національний економічний університет
Citation: Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів з від’ємним зносом / Ю. В. Поздняков, Ю. П. Садовенко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – Вип. № 4 (68). – С. 65–76. – ISSN 2313-4569.
Abstract: У статті проаналізовано вимоги до визначення терміну корисного використання специфічних нематеріальних активів, таких як товарні знаки та гудвіл, які мають властивість змінювати вартість протягом терміну економічного життя в обох напрямках та здатні таким чином змінювати знак накопиченого зносу. Розглянуто вимоги нормативних баз бухгалтерського обліку та незалежної оцінки, які є частково суперечливими, що створює нормативно-правову колізію між ними. Показано, що закономірність зміни ринкової вартості в часі, а, відповідно, і знак зносу досліджуваних активів залежить від проведення заходів щодо їх підтримки та розвитку, підкріплених відповідним інвестуванням грошових потоків витрат. Встановлено, що протягом періоду корисного використання товарного знака можливою є кількоразова зміна знаку зносу на окремих відрізках часу його економічного життя – залежно від того, чи у достатніх обсягах здійснюються заходи з його інформаційно-рекламної підтримки. Визначено та проаналізовано перелік факторів, які мають бути враховані при визначенні терміну корисного використання товарного знаку. Запропоновано, у найбільш загальному випадку, коли передбачається подальше ефективне використання товарного знаку, вважати його нематеріальним активом з невизначеним (необмеженим) строком корисного використання. Доведено, що нематеріальні активи цього класу недоцільно амортизувати в бухгалтерському обліку, оскільки їх накопичений знос за нормальних умов є від’ємним, а при оцінці їх вартість у загальному випадку нормальної прибуткової діяльності підприємства має визначатися із застосуванням моделі збільшення ринкової вартості в часі.
The article analyzes the requirements for the useful lifetime determining of specific intangible assets, such as trademarks and goodwill, which are able to change value over the term of economic life in both directions and thus they can change the sign of accumulated depreciation. The requirements of the regulatory framework of accounting and independent evaluation, which are partially contradictory, that creates a normatively-legal collision between them, are considered. It is shown, that the pattern in market value changes with over time, and, accordingly, the depreciation sign of the investigated assets depends on the of measures implementation for their support and development, supported by appropriate investment of cash flow costs. It has been established, that during of a trademark useful livetime period, it is possible to repeatedly change of depreciation sign on certain periods of its economic life, depending on whether, the measures for its information and advertising support are carried out in sufficient quantities. The factors list, which should be taken into account when a trademark useful lifetime determining is identified and analyzed. Authors proposed, in the most general case, when further efficient use of the trademark is envisaged, to consider it an intangible asset with an indefinite (unlimited) useful lifetime. It is proved that intangible assets of this class are not advisable to depreciate in accounting, since their accumulated depreciation under normal conditions is negative, and when evaluating their value in the general case, the normal profitable activity of an enterprise should be determined with using of market value increasing model over time.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9467
ISSN: 2313-4569
Appears in Collections:Вісник соціально-економічних дослідженьThis item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.