Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9577
Title: Теоретичні і практичні засади обліку, контролю і аналізу руху товарів в оптовій торгівлі (на прикладі ТОВ «ПРОФІ ПРОДУКТ»)
Other Titles: Theoretical and Practical Principles of Accounting, Control and Analysis of Goods Flow in Wholesale Trade (based on example of PROFI PRODUKT LLC)
Authors: Бостанжи, М.В.
Keywords: оптова торгівля
покупець
резерв сумнівних боргів
рентабельність
облік
контроль
аналіз
управління
wholesale trade
buyer
reserve of doubtful debts
profitability
accounting
control
analysis
management
Issue Date: 2018
Abstract: Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єктом дослідження є процеси обліку, контролю та економічного аналізу стану та руху товарів на підприємстві. У роботі розглядаються теоретичні і практичні аспекти сутності поняття «оптова торгівля» для цілей організації обліку, контролю та аналізу. Проаналізовано фінансово-господарську діяльність підприємства, діючу практику обліку та внутрішнього контролю товарообороту на ТОВ «ПРОФІ ПРОДУК». Запропоновано структуру організації автоматизованої обробки облікової інформації щодо відображення руху товарів на фірмі. Запропоновано форми документів для відображення результатів внутрішнього контролю надходження та вибуття товарів.
Master's qualification work consists of three sections. The object of the study is the processes of accounting, control and economic analysis of the state and movement of goods at the enterprise. The paper deals with theoretical and practical aspects of the concept of "wholesale trade" for the purposes of accounting, control and analysis. The financial-economic activity of the enterprise, the current practice of accounting and internal control of goods turnover at LLC «PROFI PRODUK». The structure of the organization of automated processing of the accounting information on the reflection of the movement of goods at the company is proposed. The forms of documents are proposed for displaying the results of internal control over the receipt and disposal of goods.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9577
Appears in Collections:Учётно-экономический факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота.pdf422,05 kBAdobe PDFView/Open
Реферат.pdf663,42 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.