Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9583
Title: Облік, аналіз та контроль розрахунків з дебіторами в умовах євроінтеграційних процесів (на прикладі ПАТ «Гемопласт»)
Other Titles: Accounting, analysis and control of settlements with debtors in the conditions of European integration processes (for example PJSC «Hemoplast»)
Authors: Довгополова, А.О.
Keywords: дебіторська заборгованість
внутрішній контроль
облік
аналіз
розрахунки з дебіторами
організація обліку
методологія контролю
accounts receivable
internal control
accounting
analysis
settlements with debtors
accounting organization
methodology of control
Issue Date: 2018
Abstract: У роботі розглядаються теоретичні аспекти особливостей обліку дебіторської заборгованості, стану організації обліку, аналізу та контролю дебіторської заборгованості, виявлення недоліків та розробка пропозицій щодо поліпшення обліково-аналітичних, контрольних процесів на підприємстві ПАТ «Гемопласт». Проаналізовано загальноекономічну характеристику підприємства ПАТ «Гемопласт», документальне оформлення та систему бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, пріоритетні напрямки удосконалення обліку, аналізу та контролю операцій з дебіторською заборгованістю, стан внутрішнього контролю дебіторської заборгованості в ПАТ «Гемопласт». Запропоновано основні напрямки вдосконалення системи обліку дебіторської заборгованості в ПАТ «Гемопласт», удосконалення системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості, підвищення ефективності діяльності та економічного стану на підприємстві ПАТ «Гемопласт».
The work deals with the theoretical aspects of characteristics of accounts receivable, state of the organization of accounting, analysis and control of receivables, detection of shortcomings and development of proposals for improvement of accounting-analytical, control processes at PJSC «Hemoplast». Analyzed general economic characteristic of PJSC «Hemoplast», documentary and accounting system of accounts receivable, priority directions of improvement of accounting, analysis and control of transactions with accounts receivable, the state of internal control over formation and accounting of receivables at PJSC «Hemoplast». Offered the main directions of improvement of the accounting system of accounts receivable at PJSC «Hemoplast», improvement of the system of internal control of accounts receivable, increase of efficiency of activity and economic status at PJSC «Hemoplast».
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9583
Appears in Collections:Факультет менеджменту, обліку та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кваліфікаційна робота.pdf981,04 kBAdobe PDFView/Open
Реферат.pdf672,71 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.