Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6444
Title: Фінансові результати в системі обліку, аудиту та аналізу (на прикладі ПАТ «Одескабель»)
Other Titles: Финансовые результаты в системе учета, аудита и анализа (на примере ПАО «Одескабель»)
Financial results in the accounting system, auditing and analysis (on the example of PJSC "Odeskabel")
Authors: Шангіна, Н.О.
Keywords: облік
аудит
діяльність підприємства
фінансові результати
учет
аудит
деятельность предприятия
финансовые результаты
accounting
auditing
business
financial results
Issue Date: 2017
Abstract: Мета і завдання дослідження. Метою магістерської роботи є вивчення і критична оцінка теоретичних засад та чинної практики обліку, аудиту та аналізу діяльності підприємства, а також розробка практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення на ПАТ «Одескабель». Відповідно до мети, в випускній роботі поставлено такі завдання: – сформувати інформаційну базу задля визначення критеріїв щодо ефективності управління процесами формування та використання фінансових результатів; – визначити особливості обліку доходів витрат та фінансових результатів на ПАТ «Одескабель»; – вивчити основні засади методики аудиту доходів, витрат і фінансових результатів на ПАТ «Одескабель»; – проаналізувати загальний стан підприємства і фінансових результатів зокрема в динаміці за 3 роки задля виявлення чинників що обумовили зміни ефективності господарювання на ПАТ «Одескабель»; – надання практичних рекомендацій з удосконалення обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
Цель и задачи исследования. Целью магистерской работы является изучение и критическая оценка теоретических основ и действующей практики учета, аудита и анализа деятельности предприятия, а также разработка практических рекомендаций по их совершенствованию на ПАО «Одескабель». Согласно цели, в выпускной работе поставлены следующие задачи: – сформировать информационную базу для определения критериев эффективности управления процессами формирования и использования финансовых результатов; – определить особенности учета доходов расходов и финансовых результатов на ПАО «Одескабель»; – изучить основные положения методики аудита доходов, расходов и финансовых результатов ПАО «Одескабель»; – проанализировать общее состояние предприятия и финансовых результатов в частности в динамике за 3 года для выявления факторов обусловивших изменения эффективности хозяйствования на ПАО «Одескабель»; – предоставление практических рекомендаций по совершенствованию учета, аудита и анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
The purpose and objectives of the study. The purpose of the master's work is the study and critical evaluation of the theoretical foundations and current practices of accounting, auditing and analysis of business activities and development of practical recommendations on their improvement at PJSC "Odeskabel". According to the purpose, in the exhaust following tasks: – to establish an information basis for definition of criteria of efficiency of process of formation and use of financial results; – to define the features of income expenses and financial results of PJSC "Odeskabel"; – to learn the basic provisions of a technique of audit of incomes, expenses and financial results of PJSC "Odeskabel"; – to analyze the General condition of the company and the financial results in particular in dynamics for 3 years to identify factors contributing to changes in the efficiency of the management of PJSC "Odeskabel"; – providing practical recommendations on improvement of accounting, audit and analysis of the financial results of the company.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6444
Appears in Collections:Обліково-економічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шанг_на Н.О. Ф_нансов_ результати.pdf538,58 kBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.