Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9277
Title: Факультет міжнародної економіки Одеського національного економічного університету: історія і досвід
Other Titles: Faculty Of The International Economy Of The Odesa National Economics University: History And Experience
Authors: Звєряков, М.І.
Агафонова, Н.В.
Шкурупська, І.О.
Збрицька, Т.П.
Оснач, О.Ф.
Уханова, І.О.
Нездоймінов, С.Г.
Кунділовська, Т.А.
Zvieriakov, M.
Ahafonova, N.
Shkurupska, I.
Zbrytska, T.
Osnach, O.
Ukhanova, I.
Nezdoyminov, S.
Kundilovskaya, T.
Citation: Факультет міжнародної економіки Одеського національного економічного університету: історія і досвід. – Одеса: «ВМВ», 2019. – 122 с.
Issue Date: 2019
Keywords: факультет міжнародної економіки (ФМЕ)
кафедра управління персоналом та економіки праці
кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
кафедра маркетингу
кафедра експертизи товарів та послуг
кафедра міжнародних економічних відносин
студентське самоврядування
Faculty of International Economics (FME)
Department of Personnel Management and Labor Economics
Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business
Department of Marketing
Department of Expertise of Goods and Services
Department of International Economic Relations
Student Self-Government
книга
Abstract: У книзі вперше зроблено спробу дослідити історію становлення та розвитку факультету міжнародної економіки – одного з провідних факультетів Одеського національного економічного університету. Історію факультету презентовано в авторській редакції підрозділів факультету: в особах його керівників, завідувачів кафедр, учених, викладачів, студентів, випускників. Введена в обіг інформація ілюструє їхню творчу і плідну працю, результати якої примножували і посилювали науковий та навчально-методичний потенціал факультету, що сприяло зростанню авторитету Одеського національного економічного університету серед інших вищих навчальних закладів України. Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією факультету.
In this book there is first attempt to investigate the history of the formation and development of the Faculty of International Economics - one of the leading faculties of the Odessa National Economic University. The history of the faculty is presented in the author's wording of the departments of the faculty: in the person of its leaders, heads of departments, scientists, teachers, students, graduates. The information put into circulation illustrates their creative and fruitful work, the results of which multiplied and strengthen the scientific and teaching potential of the faculty, which contributed to the growth of the authority of the Odessa National Economic University among other higher educational institutions in Ukraine. For students, teachers, all who are interested in the history of the faculty.
URI: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9277
Appears in Collections:Кафедра загальної економічної теорії і економічної політики
Кафедра маркетингу та міжнародної логістики
Кафедра міжнародних економічних відносин
Кафедра туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
Кафедра управління персоналом та економіки праці
Міжнародні конференціїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.